La contaminació atmosfèrica a Barcelona

21-09-2015

L'atmosfera sustenta la vida, però també rep els gasos contaminants. Per conèixer el seu estat es va crear la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contamincació Atmosfèrica.

L'atmosfera és la cap gasosa que envolta la Terra, sustenta la vida i protegeix de les radiacions còsmiques. També rep els gasos de les indústries o el transport, així com les emissions naturals com les erupcions volcàniques.

Una mala qualitat de l'aire té conseqüències pel medi ambient i la salut en incidir sobre malalties respiratòries i cardiovasculars. La major part d'emissions corresponen al transport, la generació d'electricitat, la indústria i la calefacció. La principal font de partícules i òxids de nitrogen a les ciutats prové del trànsit de vehicles, especialment dièsel. La qualitat de l'aire a Europa ha millorat en els darrers anys. S'han reduït les concentracions de molts contaminants com el plom (prohibit com additiu dels combustibles), el diòxid de sofre, i el benzè. Així i tot, encara es donen quantitats indesitjables de partícules en suspensió i l'ozó. Cal conèixer els seus nivells i com canvien al llarg del temps i les condicions meteorològiques. Per això,  es va crear la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) per la Llei 22/1983. A Barcelona hi ha 12 estacions de la Xarxa.

Les estacions estan distribuïdes per:
- Conèixer l'evolució dels nivells de qualitat de l'aire en el temps i en el territori.
- Informar als ciutadans de l'estat de la qualitat de l'aire i de la seva evolució.
- Emprendre actuacions de sanejament en cas necessari.
- Elaborar els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori
- Complir l'actual normativa en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Localitzar focus emissors de contaminants.

Les estacions tenen equips específics de mostreig que agafen mostres per mesurar la concentració de determinats contaminants.
N’hi ha de manuals, que són aparells que permeten obtenir una mostra que posteriorment és analitzada en un laboratori. Els nivells de concentració dels contaminants no s'obtenen en temps real. A més a més, els resultats ens informen de valors mitjans en un dia i no dels valors punta que poden ser importants i que es donen en períodes de temps més curts.
També n’hi ha d’automàtics (o analitzadors), que analitzen la mostra contínuament, és a dir, que els augments de contaminació es poden detectar instantàniament i els resultats són tramesos directament al centre receptor de dades, la qual cosa permet una actuació molt ràpida en cas de que sigui necessari. No totes les substàncies es poden mesurar amb mètodes automàtics i sovint, no calen aquests procediments tant costosos. Les dades generades s’emmagatzemen en l'ordinador de l'estació i es transfereixen a la seu del centre de control.

Per tenir accés a la informació de contaminació atmosfèrica la Generalitat de Catalunya va desenvolupar un aplicatiu mòbil: AIRE.CAT i un entorns web La qualitat de l’aire a Catalunya
Amb l’APP els contaminants que es poden consultar són el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i l’ozó troposfèric (O3).

En relació a aquest tema:
La Fàbrica del Sol organitza activitats periòdicament, un exemple són les previstes:
Respira: Qualitat ambiental, aire i salut, pel proper 13 d’octubre, a les 17:30. Tertúlia sobre contaminació atmosfèrica i visita a una cabina de control atmosfèric.
Respira: Ciutadans en marxa, pel 20 d’octubre, a les 18:00. Presa de dades de contaminació atmosfèrica pels propis participants a diversos punts de la ciutat.
La qualitat de l'aire: l'aire que es respira a Barcelona. Activitat per a grups a demanda dels interessats inscrita al programa Com funciona Barcelona? per a grups.

Proposta i coordinada per ICFO (Institut de ciències Fotòniques), amb la col·laboració de CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental)
BCN Respira, entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre,es farà un experiment de ciència ciutadana a 4 Punts de la ciutat: Barceloneta, Collserola, Diagonal i Montjuïc. Qualsevol ciutadà amb un iphone 4 o 5 podrà participar i mesurar la concentració de contaminació a l'aire.

Un recent estudi del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) demostra que l’ozó augmenta la degradació de la fragància de les flors el que fa que siguin més difícils de trobar pels pol·linitzadors. Això perjudica tant a les plantes, que disminueixen la seva fecundació i per tant la formació de fruits i llavors, com als animals, que no troben el seu aliment.
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats