Habitatge públic del districte 22@

Carrer Ciutat de Granada, 147
Sant Martí
08005
Barcelona

https://habitatge.barcelona/ca/acces-a-habitatge/parc-public-habitatges


Latitude: 2.1911395
Longitude: 41.4035057 • Xarxa de distribució de fred i calor


El Pla 22@ es va aprovar l’any 2000 amb l’objectiu de fomentar la transformació d’un antic barri industrial en una nova àrea activa de la ciutat. L’objecte del pla és la renovació dels sòls industrials del Poblenou per a la creació d’infraestructures adequades als requeriments de les empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la investigació, a cultura i el coneixement. El pla per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou, districte d’activitats 22@, és un pla que estableix i regula nous usos urbanístics i econòmics, alçades d’edificació i infraestructures de la zona.
L’àmbit de transformació 22@ es l’illa, i requereix de l’acord del 60% dels propietaris de les parcel·les del sòl (80% en cas de contenir passatge intern). S’estableixen sis Plans Especials d’iniciativa pública de desenvolupament estratègics de reparcel·lació interior. 
La transformació 22@ implica la modificació d’alçades i usos urbanístics permesos: augment d’alçada d’edificabilitat en sòl “d’activitat @” com a compensació per la cessió de sòl a habitatge social, equipaments i zones verdes i pels costos d’urbanització requerits pel Pla Especial d’Infraestructures.
La transformació 22@ implica la modificació d’usos d’activitat econòmica permesos i la conseqüent construcció d’edificacions necessàries:
 • de 22a (activitat industrial): industria tradicional, taller mecànica, fabricació electrònica, emmagatzematge i distribució mercaderies.
 • a 22@ (activitat @): noves tecnologies i tecnologies de la informació, serveis i oficines a les empreses (entitats financeres, assegurances, publicitat), hotels, centres de formació superior.
La transformació 22@ implica unes compensacions per part dels propietaris a cessió de sòl a habitatge, equipaments i zona verda, i costos d’urbanització.
 • Habitatge: preveu la construcció de 4.000 habitatges socials en solars provinents de la transformació illa a illa; regulació de 3.344 habitatges existents com a “front consolidat” dels 4.614 en sòl 22a; i reutilització d’edificis industrials en habitatge “loft”.
 • Equipaments i zones verdes: preveu la construcció d’equipaments “7@” i zones verdes en solars provinents de la transformació illa a illa, on desenvolupar activitats vinculades a la formació, investigació i l’empresa.
 • Urbanització: preveu l’assumpció per part dels propietaris dels requeriments del Pla Especial d’Infraestructures (pavimentació, enjardinament, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de: distribució energia, clavegueram, gas, recollida brossa, aigua, fibra òptica i telecomunicacions).
Enllaços d’interès Districte de Sant Martí Direcció de Democràcia Activa i descentralització 
Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials de Poblenou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona (7/2000).
Memòria de la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials de Poblenou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona (9/2000).

Habitatge públic del districte 22@

Carrer Ciutat de Granada, 147
Sant Martí / El Parc i la Llacuna del Poblenou
08005 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://habitatge.barcelona/ca/acces-a-habitatge/parc-public-habitatges
El Pla 22@ es va aprovar l’any 2000 amb l’objectiu de fomentar la transformació d’un antic barri industrial en una nova àrea activa de la ciutat. L’objecte del pla és la renovació dels sòls industrials del Poblenou per a la creació d’infraestructures adequades als requeriments de les empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la investigació, a cultura i el coneixement. El pla per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou, districte d’activitats 22@, és un pla que estableix i regula nous usos urbanístics i econòmics, alçades d’edificació i infraestructures de la zona.
L’àmbit de transformació 22@ es l’illa, i requereix de l’acord del 60% dels propietaris de les parcel·les del sòl (80% en cas de contenir passatge intern). S’estableixen sis Plans Especials d’iniciativa pública de desenvolupament estratègics de reparcel·lació interior. 
La transformació 22@ implica la modificació d’alçades i usos urbanístics permesos: augment d’alçada d’edificabilitat en sòl “d’activitat @” com a compensació per la cessió de sòl a habitatge social, equipaments i zones verdes i pels costos d’urbanització requerits pel Pla Especial d’Infraestructures.
La transformació 22@ implica la modificació d’usos d’activitat econòmica permesos i la conseqüent construcció d’edificacions necessàries:
 • de 22a (activitat industrial): industria tradicional, taller mecànica, fabricació electrònica, emmagatzematge i distribució mercaderies.
 • a 22@ (activitat @): noves tecnologies i tecnologies de la informació, serveis i oficines a les empreses (entitats financeres, assegurances, publicitat), hotels, centres de formació superior.
La transformació 22@ implica unes compensacions per part dels propietaris a cessió de sòl a habitatge, equipaments i zona verda, i costos d’urbanització.
 • Habitatge: preveu la construcció de 4.000 habitatges socials en solars provinents de la transformació illa a illa; regulació de 3.344 habitatges existents com a “front consolidat” dels 4.614 en sòl 22a; i reutilització d’edificis industrials en habitatge “loft”.
 • Equipaments i zones verdes: preveu la construcció d’equipaments “7@” i zones verdes en solars provinents de la transformació illa a illa, on desenvolupar activitats vinculades a la formació, investigació i l’empresa.
 • Urbanització: preveu l’assumpció per part dels propietaris dels requeriments del Pla Especial d’Infraestructures (pavimentació, enjardinament, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de: distribució energia, clavegueram, gas, recollida brossa, aigua, fibra òptica i telecomunicacions).
Enllaços d’interès Districte de Sant Martí Direcció de Democràcia Activa i descentralització 
Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials de Poblenou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona (7/2000).
Memòria de la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials de Poblenou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona (9/2000).